Državna matura

Učenici završnih razreda i ove školske godine pristupaju ispitima državne mature  i rangiraju se za upis na visoka učilišta. Kako bi uspješno prijavili ispite državne mature oni su u proteklih nekoliko tjedana obavili prvu prijavu u sustav na web-stranici www.postani-student.hr na kojoj provjeravaju osobne podatke i ocjene te prijavljuju ispite i studijske programe. Maturanti su o navedenome obaviješteni putem predavanja o postupku prijave državne mature, a prezentacija s predavanja (s bitnim informacijama o državnoj maturi i rokovima) nalazi se i na web-stranici VII. gimnazije. Osim obvezne državne mature, koju učenici polažu na ljeto, ove godine će se iznimno organizirati i provođenje Probne mature na proljeće, radi promjene predmetnih kurikuluma i strukture pojedinih ispita. O točnim datumima provedbe Probne mature učenici će biti pravovremeno obaviješteni. 

Jedine web-stranice s pouzdanim izvorima informacija o državnoj maturi: 

http://www.ncvvo.hr – stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji organizira i u suradnji sa školama provodi ispite državne mature 

http://www.postani-student.hr – stranica Nacionalnoga informacijskog sustava za prijavu na visoka učilišta 

http://www.studij.hr – stranica Agencije za znanost i visoko obrazovanje za informiranje o prijavi na različite studijske programe te

https://mzo.gov.hr/ – stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Na stranici NCVVO-a možete pronaći sve relevantne pravilnike vezane uz državnu maturu kao i ispitne kataloge koji propisuju područje ispitivanja i strukturu svakog ispita. 

Bitno je da ste upoznati i s pravom na prilagodbu ispitne tehnologije koje ostvaruju učenici s određenim teškoćama: 

– učenici s teškoćama u razvoju 

– učenici s teškoćama učenja, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima 

– učenici s teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima 

Kalendari i vremenici polaganja ispita državne mature u šk. god. 2021./2022.