Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj: prof. njemačkog j.

Natječaj: prof. njemačkog j.

E-mail Ispis PDF


 GIMNAZIJA BJELOVAR
  Matice hrvatske 17, Bjelovar
          OIB: 26992578465
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


KLASA: 112-03/18-01/18
URBROJ: 2103-47-01-18-1
U Bjelovaru  19. listopada 2018. godine

Na temelju  Zakona o radu (Nar.nov.br. 93/14, 127/17), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 152/14, 07/17, 68/18) odredbi Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i članku 7. Pravilnika o radu Gimnazije Bjelovar, ravnatelj Gimnazije Bjelovar raspisuje     

N A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa:
 -na određeno nepuno radno vrijeme za profesor/ica njemačkog jezika - 1 izvršitelj/ica (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) zamjena za roditeljski dopust.
UVJETI: opći uvjeti sukladno Zakonu o radu, posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja:
znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi ne smiju biti pravomoćno suđivanje za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti odnosno kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti to mogu biti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisana člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Na natječaj se ne mogu javiti osobe za koje postoji zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz zamolbu je potrebno priložiti:
-    životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme
– diploma,
potvrda o stečenim pedagoškim kompetencijama,
E-zapis staža,
dokaz da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme trajanja natječaja).
Nije potrebno dostavljati originale dokumentacije, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Izabrani kandidat/kinja dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti originale dokumenata kao i original potvrdu nadležnog suda da se ne vodi postupak izdanu na dan sklapanja ugovora.


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov. br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka broj:  2106/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. nov. br. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na navedeni natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu podataka a koje će se obrađivati isključivo u svrhu postupka natječajnog postupka. Nepotpune i nepravovremeno zaprimljene zamolbe neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim uvjetima odnosno putem obavijesti na web stranici Škole.
Natječaj se objavljuje na stranicama Hrvatskog  zavoda  za zapošljavanje, web stranici škole i oglasnoj ploči škole.                  
Natječaj je raspisan od 19. do 27. listopada 2018. godine.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom slati u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu škole:
-    Gimnazija Bjelovar, Ul. Matice hrvatske br. 17, p.p.115, 43000 Bjelovar s naznakom  - za natječaj -.

Ravnatelj:
dipl. ing. Želimir Vujić

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr