Nalazite se u: Dokumenti Natjecaji Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

E-mail Ispis PDF

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Školski odbor Gimnazije Bjelovar raspisao natječaj za izbor I imenovanje ravnatelja/icu škola. Natječaj je objavljen u dnevnom tisku “24 sata” koji je dostupan svim zainteresiranim kandidatima na području RH-a, a traje od 9. ožujka 2018. godine do 17. ožujka 2018. godine.

S poštovanjem,

Tajništvo škole:

Daniela Vinković

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članka 78. Statuta Gimnazije Bjelovar, Školski odbor Gimnazije Bjelovar dana 9. ožujka 2018.g. raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  škole

Uvjeti:

Ravnatelj/ica školske ustanove može biti izabrana osoba koja:

1.    ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2.    koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno - obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):  

  •     Životopis
  •    Diploma o stečenoj stručnoj spremi
  •     Domovnica
  •     Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu)
  •     Potvrda o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama sukladno zakonskim odredbama (potvrda školske ustanove)
  •     Dokaz o stažu osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)
  •     Potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu (NN br.16/94)
  •     Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano u vrijeme raspisanog natječaja)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Gimnazija Bjelovar, Matice hrvatske 17, 43000 Bjelovar u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja s naznakom  « natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati ».

Nepravodobne i nepotpune dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Izvannastavne aktivnosti

Kontakt

Tajništvo: 043.241.578 (administratorica)   
                043.220.175 (tajnica)   
Psiholog i pedagog: 043.221.310    
Zbornica: 043.220.945    
Ravnatelj: 043.241.088                
Fax:     043.220.946

Email: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr